Laguna Resort & Hotels

  • Email:
อสังหาริมทรัพย์, ที่ดิน

ตำแหน่ง : Assistant Principal for SILK

รายละเอียด
Job Requirement:

งานภายใน Internal Affairs

งานหลักสูตร แผน และการบริหารการศึกษา Curriculum, Planning, and Education Management

1. ประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา Curriculum evaluation

2. จัดทำมาตรฐานสถานศึกษา Create and establish schools standards

3. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี - Create and establish 4 years education plans

4. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี - Create and establish annual operation plans

5.จัดทำแผนการใช้งบประมาณภาครัฐ และแผนการใช้เงินอุดหนุนจากภาครัฐ Propose budget spent from Government supporting funds.

6. ตรวจเช็คแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนแต่ละหน่วยการเรียน ก่อนนำไปสอน Review and approve teaching plans from class teachers.

7. ประชุมครูเพื่อติดตามการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ Weekly operational meeting with teachers

8. ตรวจเช็คเอกสารด้านวิชาการของครูผู้สอน ประจำวัน/ ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน /ประจำภาคเรียน/ ประจำปีการศึกษา Review educational documents from class teachers on a daily/weekly/monthly/ semester/ and annual basis.

9. จัดทำตารางการตรวจเช็คสุขภาพนักเรียนประจำภาคเรียน - Create health checkup schedule for students.

10. ตารางการเรียนว่ายน้ำ และ ห้องสมุดเคลื่อนที่ประจำภาคเรียน Create special activities schedule for students.

11. ตรวจเช็คเติมเพิ่มให้คำแนะนำบุคคลากรเรื่องโครงการ/ กิจกรรม/ การติดตามขั้นตอนการดำเนินงานและรายงานผล Review and advise on projects / activities / follow up / and reporting.

12. ตรวจเช็คเครื่องมือ และแบบสอบถามแต่ละโครงการและกิจกรรม Review tools / feedback from each activity / project.

งานทดสอบ และตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา Quality Assurance

13.รายงาน SAR (Self-Assessment Report) -

งานโครงการอื่นๆ Other Projects

14.จัดทำแผนอพยพหนีไฟประจำปี Create annual emergency drills (i.e. Fire, Tsunami, etc).

15. ประสานงานเรื่องการประกวดโรงเรียนน่าอยู่ปลอดโรคกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต พร้อมจัดเอกเอกสาร มาตรฐานที่ใช้ประเมินตามเกณฑ์ Coordinate with Ministry of Public Health on the standards of healthy school assessment.

16. ประสานงาน และเตรียมเอกสารเพื่อขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติครู บุคคลากรทางการศึกษา จากต้นสังกัด พร้อมเตรียมเอกสารแนบเพื่อนำเสนอ Coordinate and propose awards with MoE.

งานงบประมาณ - Budgeting

17. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และรายงานการประชุมภาคี 4 ฝ่าย เพื่อใช้แนบการขอรับเงินอุดหนุน Organize schools board meeting for the Government subsidy funds.

18. ขออนุมัติการใช้เงินเรียนฟรี 15 ปี Provide the related documents for Government funds approval.

19. แจ้งผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการโรงเรียน และแผนกบัญชี รับทราบเรื่องการโอนเงินอุดหนุนทุกรายการจากภาครัฐ Reporting on the incoming funds from Government subsidy.

20. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจติดตามการใช้เงินอุดหนุนและการจัดศึกษาระดับปฐมวัย จากศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และต้นสังกัด หรือการสุ่มตรวจจาก สตง. Prepare evidences for accounting audit from Government.

งานธุรการ - Administration

21.จัดทำเอกสารการแต่งตั้ง / ถอดถอน ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา Provide documents for teachers registration / withdrawal with MoE.

22. ออกคำสั่งโรงเรียน/ หนังสือถึงหน่วยงานภายในและภายนอก Issue letters / announcement to internal & external stakeholders.

23. จัดทำสัญญาว่าจ้างต่างๆในโรงเรียน Contract

สัญญาอาหารกลางวัน Students meals

สัญญาอาหารเสริมนม - Milk

สัญญาว่าจ้างครูและบุคลากร Teacher & staff

สัญญาจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ English teacher

สัญญาบริษัทกำจัดแมลง Pest Control

สัญญาอื่นๆ - Others

24. อนุมัติการลาของบุคลากร Leave approval

25. อนุมัติ PR Purchasing Requisition approval

26. นิเทศครู/ ประชุมผู้ปกครองกรณีมีปัญหาหรือกรณีเร่งด่วน Advisory to teachers / parents

27.ตรวจเช็ครายงานการปฏิบัติงานของครูประจำชั้น/ รปภ.ประจำโรงเรียน ประจำวัน Check daily report of teachers / security guards.

28. ประสานงานการเข้าร่วมอบรมต่างๆของสมาคม ศึกษาธิการจังหวัด และสช. Coordination in training with internal & external parties.

29. รายงาน/ บันทึกข้อความเมื่อมีเหตุฉุกเฉินภายในโรงเรียน Report on any incident / emergency situation happened.

30. ตรวจเช็คผลการ PM. จากแผนกช่าง Check the preventive maintenance report from Engineering.

31. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของทีม Annual Performance Evaluation

32. ออก Capex, Asset Disposal

33. ออกหนังสือเชิญ หนังสือขอบคุณ ต่างๆ ที่ใช้ภายในโรงเรียน Other administration letters.

34 .อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - Others

งานภายนอก - External

35. เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับกับศึกษาธิการจังหวัด Meeting with MoE

36. เข้าร่วมประชุมผู้บริหารร่วมกับโรงเรียนเอกชนในระบบ Meeting with other Principals

37. ประสานงานการเข้าร่วมอบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษากับต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ Coordination for the training / meeting with MoE and other stakeholders.

38. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - OthersQualifications for Assistant Principal Position : Approved by Teacher's Council of Thailand

1. Graduated Bachelor Degree in education and certified / passed 10 standards for Principal position by MoE

2. At least 5 years in teaching experience

3. At least 2 years in management / supervisor position i.e. Assistant Principal, Head of Academic section, Head Teacher
แผนก:
Laguna Phuket Kindergarten & SILK
จำนวน:
1 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ไม่ระบุ
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
ตามตกลง
ผู้ติดต่อ:
Human Resources Department
เบอร์ติดต่อ:
076362300
ลงประกาศเมื่อ:
07 ธ.ค. 66

สวัสดิการ

• Duty Meal at Associate Cafeteria
• Uniform & Laundry
• Associate Bus with air-condition
• Annual Year End Bonus
• Group life & Health Insurance
• Outpatient Medical Fee (10% of annum salary)
• Annual Health Examination
• Laguna Central Clinic
• Provident Fund (5% of basic salary)
• Associates Saving Co-Operative
• Long Service Award

วิธีการสมัคร

If you think you are a high-calibre candidate with the right attitude, please submit your CV with photograph and expected salary to Human Resources Department

Call for more information: 076-362300 ext. 1510, 1503

Apply via: https://www.careers-page.com/lagunaphuket

สมัครได้ที่ช่องทาง https://www.careers-page.com/lagunaphuket

Please be informed that only short-listed candidates will be notified.

รูปภาพ

ติดต่อเรา

Google Map

Laguna Resort & Hotels

390/1 Moo1 Srisoonthorn Road, Cheangtalay, Thalang Phuket 83110

ติดต่อ: Human Resources Department

Website: https://www.careers-page.com/lagunaphuket

ตำแหน่งงานทั้งหมด

Banyan Tree Resorts & Spa

Wellbeing Hub

ป้ายตำแหน่งงาน : ทั้งหมด