วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Tel: 076211343
ประเภท: สถาบันการศึกษา
ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

รายละเอียด
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ ในวันสมัคร
2. มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3. มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง และอุทิศเวลาในการทำงานได้อย่างเต็มที่
4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย บุคลิกภาพดี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง มีวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชา
2. มีความรู้ ความสามารถด้านงานสำนักงาน และใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

หลักฐานการรับสมัคร
1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
5. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 30 วัน ฉบับจริงเท่านั้น) จำนวน 1 ฉบับ
6. หลักฐานรับรองการผ่านงานหรือความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
7. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร/ใบสำคัญทางทหาร เพศชาย (ใบ สด.8 ใบ สด.9 และใบ สด.43 หรืออื่นๆ)
8. เงินค่าใบสมัคร 50 บาท

อัตราค่าจ้าง วุฒิ ปวส. เดือนละ 10,200 บาท + ค่าครองชีพ 1,300 บาท + ค่าธุรการนอกเวลาราชการ

วันเวลารับสมัคร
ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ระหว่างวันที่ 15 – 22 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก
ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ หน้าห้องงานบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

วันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก
ทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

วิธีการสอบคัดเลือก
ส่วนที่ 1 สอบทฤษฎีภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานในสังกัดวิทยาลัย
เทคนิคภูเก็ต
- ความรู้ทั่วไป
- ภาษาไทย
- ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง
ชั่วคราว
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการบ้าน
เมืองที่ดี
ส่วนที่ 2 สอบสัมภาษณ์

ผลการสอบคัดเลือก
- ผลการสอบคัดเลือกเรียงตามคะแนนมากน้อยตามลำดับ
- ถ้ามีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากลำดับผู้ที่สมัครก่อน

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ หน้าห้องงานบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
แผนก:
ลูกจ้างชั่วคราว
จำนวน:
1 อัตรา
ระดับการศึกษา:
อนุปริญญา/ปวส. ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
10,000-15,000 บาท
ผู้ติดต่อ:
งานบุคลากร
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
076211343
เบอร์แฟ็กซ์:
076212729
ลงประกาศเมื่อ:
14 ก.ค. 2563

วิธีการสมัคร

ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 178/1 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

ติดต่อ: งานบุคลากร

Email: [email protected]

Tel: 076211343

ติดต่อ: 076212729

Website: www.ptc.ac.th

ตำแหน่งงานทั้งหมด

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต