บริษัทฉลองคอนกรีต 1999 จำกัดและบริษัทในเครือ

Tel: 0894746682
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิด
ตำแหน่ง

หัวหน้าวิศวกรรมและปั้นจั้น

รายละเอียด
- เพศชาย / หญิง
- อายุ 30 ปีขึน้ ไป
- วุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปีขึน้ ไปในโยธาหรือโรงงานอุตสาหกรรม
- มีทักษะในการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจ
- มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO
- การสื่อสารที่ดีการเจรจาต่อรองและทักษะมนุษย์สัมพันธ์จริยธรรมในการทางานเป็นทีม
- สามารถพูดและเขยี นภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ดีมีบุคลิกภาพดี / ความรู้คอมพิวเตอร์ในระดับสูง
- สามารถใช้โปรแกรม Auto cad / Microsoft office / Microsoft project / Adobe acrobat

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- บริหารควบคุมการทางานของฝ่ายวิศวกรรม ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกาหนด
- วางแผนการทางานและส่งแผนให้ลูกค้า
- ดูแล ควบคุมและร่วมกาหนดแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ระบบคุณภาพและข้อกาหนด
ต่างๆของบริษัทและลูกค้า
- ปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO และปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้น เสมอ
- จัดทาเอกสาร Pay Ment สรุปงานแต่ละครัง้
- ประสานงานระหว่างหน่วยงานและหน่วยงานอื่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
แผนก:
วิศวกรรมและปั้นจั่น
จำนวน:
1 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ปริญญาตรี ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
30,000-50,000 บาท
ผู้ติดต่อ:
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
0894746682
ลงประกาศเมื่อ:
21 เม.ย. 2564

สวัสดิการ

- Uniform Staff 4 /ตัว/ ปี (ผ่านทดลองงาน)
- Day Off 1 วัน / สัปดาห์
- Vacation leave 6- 12 วัน
- Public Holidays 13-14 วัน
- Funeral Leave 5 วัน /ปี
- Birthday Party
- Annual Bonus ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ
- Staff Party
- Group Insurance ประกันอุบัติเหตุ (สำหรับพนักงานทำงานครบ 1 ปี)
- Salary Increasing ปรับเงินเดือนประจำปี
- Training
- Funeral allowance
- Patient visiting
- Marriage Allowance

วิธีการสมัคร

1. ส่ง CV มาที่ [email protected]
2. Inbox มาทาง Facebook : HR clc
3. Line id : hrclc
4. สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทฉลองคอนกรีต 1999 จำกัด
อาคาร CCM COMPLEX GROUP ชั้น 7 ถ.เฉลิมพระกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง จ. ภูเก็ต
Tel : 089-4746682

ติดต่อเรา

บริษัทฉลองคอนกรีต 1999 จำกัดและบริษัทในเครือ

77/77 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ติดต่อ: ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

Email: [email protected]

Tel: 0894746682

Website: http://www.chalongconcrete.com/