Ao Po Grand Marina

Tel: 076336200
ประเภท: การท่องเที่ยว, ทัวร์
ตำแหน่ง

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

รายละเอียด
หน้าที่หลัก
- บริหารจัดการอาคารตามที่ได้รับนโยบายจากคณะกรรมการและฝ่ายบริหารงานนิติบุคคล
- ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยในอาคาร
- จัดทำงบประมาณรายจ่ายต่างๆ และควบคุมค่าใช้จ่ายของอาคาร
- จัดแผนการปรับปรุงอาคารและงบประมาณในการปรับปรุงอาคารเพื่อเสนอแก่ผู้จัดการนิติบุคคล/ คณะกรรมการ/ เจ้าของร่วม ในที่ประชุมใหญ่
- การดูแลด้านความสะอาดของอาคารให้มีความสะอาดสวยงาม
- การดูแลด้านความปลอดภัยโดยให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของเจ้าของร่วม/ ผู้พักอาศัย และทรัพย์ส่วนกลาง
- การให้บริการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแจ้งจากท่านเจ้าของร่วม/ ผู้พักอาศัย - ปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ ของอาคารให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการ
- การบริหารจัดการพื้นที่จอดรถของอาคาร และการจัดการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าของร่วม/ ผู้ใช้อาคาร
- ควบคุม ตรวจสอบ และจัดทำงบประมาณรายรับ-จ่าย และงบลงทุนประจำปี ในด้านการบริหารอาคาร
- ตรวจสอบ และสั่งการพนักงานให้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรและอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
- การบริหารสัญญาจ้างของผู้รับเหมาต่างๆ ให้ปฏิบัติตามสัญญา
- ดูแลและแก้ไขปัญหาของผู้พักอาศัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย เสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมประจำเดือน
- ตรวจสอบดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพปกติ และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
- กำกับดูแลการดำเนินงานประจำวันของการบริหารจัดการอาคาร
- ตรวจสอบการซ่อมบำรุงระบบต่างๆ การประกันผลงานของระบบต่างๆ ระยะเวลาของสัญญาจ้างต่างๆ ตรวจสอบบันทึกข้อมูลต่างๆ ในอาคารชุด
- ควบคุมตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบริษัทคู่สัญญา ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา และตามแผนงานที่วางไว้
- ควบคุมดูแลให้เจ้าของห้องชุด และผู้พักอาศัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของอาคารชุด
- ติดตาม เร่งรัด การจัดเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภคเจ้าของห้องชุด ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
- เตรียมสัญญาว่าจ้างต่างๆ เตรียมวาระการประชุม และจัดประชุมต่างๆ ติดตามให้เกิดผลตามมติที่ประชุม
- ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

คุณสมบัติทั่วไป :
1. เพศหญิงหรือชาย (ชายต้องผ่านกากรเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. ปริญญาตรี-โท ไม่จำกัดสาขา เน้นประสบการณ์
3. อายุไม่ต่ำกว่า 32 ปี บริบูรณ์
4. วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สามารถทำงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้
5. มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการอาคารชุด 5 ปีขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความซื่อสัตย์
7. มีความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8. รับนโยบายจากคณะกรรมการนิติบุคคลฯ ไปปฏิบัติให้ลุล่วงได้
9. มีความรู้พรบ.อาคารชุด
10. มีทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดีขึ้นไป สื่อสารภาษาอังกฤษเป็นหลัก
11. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
12. ถ้ามีที่พักอาศัยใกล้กับที่ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
13. สามารถขับรถได้
14. ทำงานที่จังหวัดภูเก็ต
แผนก:
ตำแหน่งงานว่าง
จำนวน:
1 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ปริญญาตรี ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
ตามตกลง
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
076336200
ลงประกาศเมื่อ:
9 ก.พ. 2565

สวัสดิการ

- ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินเดือนขึ้นทุกปี
- โบนัสประจำปี
- บัตรประกันกลุ่ม
- บัตรประกันสังคม
- วันหยุดประจำปี

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารใบสมัครมาได้ที่ 076-336-200 ต่อ 112
E-mail : [email protected]

ติดต่อเรา

Ao Po Grand Marina

113/1 M.6 T.Paklok A.Thalang Phuket 83110

Email: [email protected]

Tel: 076336200

ตำแหน่งงานทั้งหมด

Ao Po Grand Marina