โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

Tel: 076522567
ประเภท: สถาบันการศึกษา
ตำแหน่ง

ครูสอนภาษาจีน

รายละเอียด
1.คุณสมบัติครูชาวไทย
1) เพศ ชายหรือหญิง
2) อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 45 ปี
3) สัญชาติไทย
4) เป็นผู้มีหลักฐานประจำตัวที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น สำเนาบัตรประชาชน
5) มีวุฒิบัตรปริญญาตรี อย่างน้อย 4 ปี
- วิชาการสอนภาษาจีน ………………..ตำแหน่ง
- วิชาภาษาจีน ………………..ตำแหน่ง
6) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
7) ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์
- ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 5 คะแนนไม่ต่ำกว่า 240 คะแนน
8) ความสามารถพิเศษตามที่กำหนด
9) ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การค้ามนุษย์ คุกคามทางเพศ ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ตามพรบ.ควบคุมโรค
10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดหรือ คำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
11) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำความผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบโรงเรียนเอกชนหรือกฎหมายอื่นๆ
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 11 ตุลาคม 2564
แผนก:
แผนกภาษาจีน
จำนวน:
1 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ปริญญาตรี ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
15,000-20,000 บาท
ผู้ติดต่อ:
Miss suwanna Butthana
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
076522567
เบอร์แฟ็กซ์:
076522769
ลงประกาศเมื่อ:
4 ต.ค. 2564

สวัสดิการ

1.อาหารกลางวัน
2.ชุดยูนิฟอร์ม
3.หอพัก 2 คน/ห้อง
4.ทัศนศึกษา 2 ปีครั้ง
5.อังเปา ตามอายุงาน
6.ส่วนลดค่าเทอมบุตร
7.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
8.ประกันสังคม
9.และอื่นๆ

วิธีการสมัคร

1.ผู้ที่มีความประสงค์ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 8 ถ.วิรัชหงส์หยก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 และเวลาราชการ ณ ห้องแผนกบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ชั้น 1 โทร 076-522567 ต่อ 107 หรือ Email : [email protected]
Wechat:nana_1988pk Skype : Thaihuafornewteacher

2.เอกสารและหลักฐานในการสมัคร และ แบบฟอร์มเช็คคุณสมบัติ ดาวน์โหลดได้ท่ี่ facebook Hr-Phuket thaihua Asean Wittaya School อย่างละ 1 ชุด
1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 3×4 ซ.ม. ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
2.สำเนาประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4.สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด
5.สำเนาแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ชุด
6.สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ชุด
7.สำเนาผลคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC SCORE ,TOEFL SCORE,IELTS SCORE ,CEFR จำนวน 1 ชุด
8.สำเนาผลคะแนนวัดระดับภาษาจีน HSK จำนวน 1 ชุด
9.ใบแสดงผลกการผ่านการอบรม IB จำนวน 1 ชุด
10.ใบผ่านงาน จำนวน 1 ชุด
11.สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร จำนวน 1 ชุด
12.ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ชุด
3.หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ
- สอบสัมภาษณ์
- ทดสอบสอน
4.เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องผ่านการทดสอบจากคณะกรรมการ น้ำหนักคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 75% โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ

5.ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก /การสอบคัดเลือก
www.phuketthaihua.ac.th และ facebook Hr-Phuket thaihua Asean Wittaya School

ติดต่อเรา

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 8 ถนนวิรัชหงส์หยก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ติดต่อ: Miss suwanna Butthana

Email: [email protected]

Tel: 076522567

ติดต่อ: 076522769

Website: phuketthaihua.ac.th

ตำแหน่งงานทั้งหมด

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

แผนกภาษาอังกฤษ
  1. ครูสอนภาษาอังกฤษ (1)

แผนกภาษาจีน
  1. ครูสอนภาษาจีน (1)

แผนกบริหารงานทั่วไป
  1. ด่วน !! เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ (1)