สำนักงานพาณิชย์ภูเก็ต

Tel: 076212017
ประเภท: ข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ
วิสัยทัศน์ของกระทรวงพาณิชย์ “เศรษฐกิจการค้าเติบโตสู่เศรษฐกิจยุคใหม่อย่างยั่งยืน ภายในปี 2565” โดยมีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
1 การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์
2 การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก
3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
4 การพัฒนาขีดความสามารถและส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างประเทศ
5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงรุกและมีธรรมาภิบาล
ตำแหน่ง

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

รายละเอียด
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
๑) เพศชาย
๒) มีสัญชาติไทย
๓) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี และไม่เกิน ๔๕ ปี
๔) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
๕) สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ของกรมการขนส่งทางบก
๖) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๘) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๙) มีประสบการณ์การทำงานด้านการขับรถยนต์มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
วัน เวลา และสถานที่ที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต เลขที่ ๑/๑ ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 20 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๖๒๑-๒๐๑๗

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ต้องนำหลักฐานมายื่นพร้อมใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้
๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑” ถ่ายมาไม่เกิน ๖ เดือนจำนวน ๑ รูป
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๔. ประกาศนียบัตร หรือ หนังสือรับรองผลการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๕. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๖. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
แผนก:
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
จำนวน:
1 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ไม่ระบุ
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
7,500-10,000 บาท
ผู้ติดต่อ:
ชัญญานุช
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
076212017
ลงประกาศเมื่อ:
16 ก.ย. 2564

สวัสดิการ

อัตราค่าจ้าง อัตราไม่เกินเดือนละ 9,500.- บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

วิธีการสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต เลขที่ ๑/๑ ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง
วันที่ 20 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๖๒๑-๒๐๑๗

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
๑) เพศชาย
๒) มีสัญชาติไทย
๓) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี และไม่เกิน ๔๕ ปี
๔) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
๕) สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ของกรมการขนส่งทางบก
๖) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๘) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๙) มีประสบการณ์การทำงานด้านการขับรถยนต์มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ต้องนำหลักฐานมายื่นพร้อมใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้
๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑” ถ่ายมาไม่เกิน ๖ เดือนจำนวน ๑ รูป
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๔. ประกาศนียบัตร หรือ หนังสือรับรองผลการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๕. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๖. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
๑) เพศชาย
๒) มีสัญชาติไทย
๓) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี และไม่เกิน ๔๕ ปี
๔) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
๕) สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ของกรมการขนส่งทางบก
๖) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๘) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๙) มีประสบการณ์การทำงานด้านการขับรถยนต์มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี

ติดต่อเรา

สำนักงานพาณิชย์ภูเก็ต

1/1 ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

ติดต่อ: ชัญญานุช

Email: [email protected]

Tel: 076212017

Website: https://phuket.moc.go.th/?pv=83