โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

Tel: 076522567
ประเภท: สถาบันการศึกษา
ตำแหน่ง

ครูสอนภาษาจีน

รายละเอียด
1)เพศ ชายหรือหญิง
2)อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 45 ปี
3)สัญชาติไทย
4)เป็นผู้มีหลักฐานประจำตัวที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น สำเนาบัตรประชาชน
5)มีวุฒิบัตรปริญญาตรี อย่างน้อย 4 ปี เอกภาษาจีน หรือเอกที่มีความเกี่ยวข้องกับภาษาจีน
6)จบมหาวิทยาลัยในประเทศจีน หรือจบมหาลัยในไทยแต่มหาลัยส่งไปเรียนที่จีนไม่น้อยกว่า 2 ปี
7)ผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 5 คะแนนไม่ต่ำกว่า 240 คะแนน
8)มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีน
9)สามารถทำการสอนเป็นภาษาจีนในวิชาที่รับสมัครได้

ภาระงาน
1.ปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า 20 คาบต่อสัปดาห์โดยประมาณ อย่างน้อย 2 รายวิชา สอนระดับเตรียมอนุบาล - ม.6
2.ปฏิบัติหน้าที่สอนระหว่างวันที่ พฤษภาคม – 31 มีนาคม รวม 11 เดือน
3.ออกแบบการสอน เขียนคู่มือการสอนและการวัดประเมินผลให้เป็นรูปเล่มในรายวิชาตามรูปแบบและระยะเวลาที่โรงเรียนกำหนด
4.ต้องตรวจชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน เพื่อวัดและประเมินผล ตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นระยะๆ พร้อมบันทึกผลคะแนนในเอกสารและโปรแกรมตามที่โรงเรียนกำหนด
5.จัดทำสมุดปพ.5 เช็คชื่อนักเรียน บันทึกคะแนน สรุปผลการเรียน เวลามาเรียน ให้เป็นปัจจุบัน
6.เข้าสอนตรงเวลา มุ่งมั่นทุ่มเทกับการสอน พร้อมรับการนิเทศติดตามการสอน
7.จัดหา ผลิตสื่อการสอนและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและระดับชั้น
8.ต้องส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ของนักเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน
9.กรณีนักเรียนมีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ต้องจัดสอนซ่อมเสริม ช่วยเหลือ ให้นักเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียนกำหนด
10.จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีน ภาษาอังกฤษ เช่น ทัศนศึกษา สอนปรับพื้นฐาน ค่ายภาษาจีน ค่ายภาษาอังกฤษให้นักเรียน
11.ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ตอนเช้า - เย็นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พูดทักทาย ช่วยเหลือ ครู นักเรียนและผู้ปกครอง
12.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย เช่นครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียน กรรมการกำกับห้องสอบ กรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ครูที่ปรึกษาชุมนุม/ชมรม ครูที่ปรึกษาโครงงาน ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ฯลฯ
13.มีหน้าที่ให้ความรู้ภาษาจีน ภาษาอังกฤษแก่คณะครูและบุคลากรก่อนปิดภาคเรียนที่1 จำนวน 10 ชั่วโมง และก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 จำนวน 10 ชั่วโมง รวมเป็น 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
14.ต้องเข้าทำงานตามเวลาตั้งแต่เวลา 07.45 และกลับหลังเวลา 16.30 น. พร้อมลงชื่อเข้าทำงานและกลับทุกวัน
15.จัดกิจกรรมเทศกาล ประเพณี วัฒนธรรม วันสำคัญของ ไทย จีน อังกฤษ
16.จัดทำโครงการ/แผนงาน อย่างน้อย 1 โครงการ/แผนงาน ใน 1 ปีการศึกษา
17.ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมรับผิดชอบ เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน และมีน้ำใจช่วยเหลือ หน่วยงานอื่นๆตามโอกาสที่เหมาะสม
18.ร่วมกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ของโรงเรียนที่นอกเหนือจากชั่วโมงประจำในบางโอกาสที่เป็นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่ได้รับมอบหมาย
19.ให้ยึดถือปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
20.กรณีเหตุสุดวิสัย ดังนี้
ในกรณีที่โรงเรียนต้องปิดสถานศึกษา หยุดทำการเรียนการสอน เนื่องจากประกาศของทางราชการ หรือ มีเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว ไฟไหม้ การประท้วงจากการเมือง การจลาจล ปิดถนน การก่อการร้าย โรคติดต่อ จนเป็นเหตุให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดทำการได้และครูบุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โรงเรียนจะแจ้งให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่สอนเมื่อเหตุการณ์ต่าง คลี่คลายเป็นปกติ และครูบุคลากรจะต้องปฏิบัติงานชดเชยให้ครบถ้วนตาม จำนวนวัน เวลา ที่จ้างงาน โดยให้เป็นไปตามประกาศของโรงเรียน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 มิถุนายน 65
แผนก:
แผนกภาษาจีน
จำนวน:
1 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ปริญญาตรี ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
15,000-20,000 บาท
ผู้ติดต่อ:
Miss suwanna Butthana
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
076522567
เบอร์แฟ็กซ์:
076522769
ลงประกาศเมื่อ:
15 มิ.ย. 2565

สวัสดิการ

1.อาหารกลางวัน
2.ชุดยูนิฟอร์ม
3.หอพัก 2 คน/ห้อง
4.ทัศนศึกษา 2 ปีครั้ง
5.อังเปา ตามอายุงาน
6.ส่วนลดค่าเทอมบุตร
7.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
8.ประกันสังคม
9.และอื่นๆ

วิธีการสมัคร

1.ผู้ที่มีความประสงค์ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 8 ถ.วิรัชหงส์หยก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 และเวลาราชการ ณ ห้องแผนกบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ชั้น 1 โทร 076-522567 ต่อ 107 หรือ Email : [email protected]
Wechat:nana_1988pk Skype : Thaihuafornewteacher

2.เอกสารและหลักฐานในการสมัคร และ แบบฟอร์มเช็คคุณสมบัติ ดาวน์โหลดได้ท่ี่ facebook Hr-Phuket thaihua Asean Wittaya School อย่างละ 1 ชุด
1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 3×4 ซ.ม. ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
2.สำเนาประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4.สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด
5.สำเนาแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ชุด
6.สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ชุด
7.สำเนาผลคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC SCORE ,TOEFL SCORE,IELTS SCORE ,CEFR จำนวน 1 ชุด
8.สำเนาผลคะแนนวัดระดับภาษาจีน HSK จำนวน 1 ชุด
9.ใบแสดงผลกการผ่านการอบรม IB จำนวน 1 ชุด
10.ใบผ่านงาน จำนวน 1 ชุด
11.สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร จำนวน 1 ชุด
12.ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ชุด
3.หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ
- สอบสัมภาษณ์
- ทดสอบสอน
4.เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องผ่านการทดสอบจากคณะกรรมการ น้ำหนักคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 75% โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ

5.ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก /การสอบคัดเลือก
www.phuketthaihua.ac.th และ facebook Hr-Phuket thaihua Asean Wittaya School

ติดต่อเรา

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 8 ถนนวิรัชหงส์หยก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ติดต่อ: Miss suwanna Butthana

Email: [email protected]

Tel: 076522567

ติดต่อ: 076522769

Website: phuketthaihua.ac.th

ตำแหน่งงานทั้งหมด

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

แผนกภาษาอังกฤษ
  1. ครูสอนภาษาอังกฤษ (1)

แผนกภาษาจีน
  1. ครูสอนภาษาจีน (1)

ฝ่ายวิชาการ
  1. เลขานุการผช.ICEP(จีน) (1)

แผนกบริหารงานบุคคล
  1. หัวหน้าแผนกหอพัก (1)