ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดภูเก็ต

Tel: 076214783
ประเภท: ข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ตำแหน่ง

ผู้ช่วยพนักงานธุรการ

รายละเอียด
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้มีสิทธิสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1.1 มีสัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 18-30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
(วันสิ้นสุดการรับสมัคร)
1.1.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
1.1.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์
1.1.4 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
1.1.5 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
1.1.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
1.1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิด
ลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
1.1.8 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นพนักงาน ธ.ก.ส.มาก่อน
1.2 คุณสมบัติเฉพาะ
1.2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าด้านการตลาด บัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ การเงินและการธนาคาร ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจค้าปลีก ภาษาต่างประเทศธุรกิจ การจัดการผลิตภัณฑ์ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2.2.2 ต้องมีชื่อตนเอง ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในภูมิลำเนา จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดพังงา, จังหวัดกระบี่ ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 และยังอยู่ในเขตท้องที่นั้นในปัจจุบัน

2. อัตราเงินเดือน
เงินเดือน เดือนละ 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินเดือนละ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพัน-บาทถ้วน)

3. หลักฐานการสมัคร มีดังนี้
3.1 สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านที่มีชื่อของตนเองอยู่
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 และยังอยู่ในเขตท้องที่นั้นในปัจจุบัน อย่างละ 1 ชุด
3.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว
จำนวน 3 รูป (ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน)
3.3 สำเนาภาพถ่ายใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือ ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองปริญญา อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่แสดงไว้ว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ ทั้งนี้ หลักฐานที่ใช้สมัครสอบจะต้องระบุข้อความต่อไปนี้
1) ชื่อ-สกุลของผู้สมัครสอบ
2) สาขาวิชา/ วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา/ แขนงวิชา ตามคุณสมบัติเฉพาะ ข้อ 2.2.1
3) วันที่สำเร็จการศึกษา หรือวันที่สภามหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาอนุมัติปริญญา
ซึ่งผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษา หรือได้รับอนุมัติปริญญาแล้ว ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
3.4 ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาตามข้อ 3.3 มาแสดง ธนาคารอนุโลมให้นำใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาแล้ว เท่านั้น มาใช้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบได้
3.5 สำเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญจดทะเบียนสมรส ใบสำคัญเปลี่ยน
ชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

หมายเหตุ ในวันสมัคร ผู้สมัครต้องนำหลักฐานต่าง ๆ มาแสดงให้ครบถ้วน มิฉะนั้นจะไม่รับสมัคร

4. ค่าธรรมเนียมการสอบ
4.1 ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบคนละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
4.2 ค่าธรรมเนียมการสอบนี้ ธนาคารจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.3 เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจหลักฐานการสมัครในชั้นต้น และได้รับค่าธรรมเนียม การสอบแล้วจะออกบัตรประจำตัวสอบให้แก่ผู้สมัคร

5. รายละเอียดการสอบคัดเลือก
5.1 ทดสอบความสามารถในการพิมพ์ดีด (พิมพ์สัมผัส) ด้วยโปรแกรมพิมพ์ดีด ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ผ่านเกณฑ์ต้องพิมพ์ดีดได้ไม่น้อยน้อยกว่า 30 คำต่อนาที
5.2 ทดสอบความรู้ความสามารถการใช้โปรแกรม MS-WORD และ MS-EXCEL
ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบต้องได้คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
5.3 สัมภาษณ์ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบต้องได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
แผนก:
ธุรการสำนักงาน
จำนวน:
1 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ม.6/ปวช. ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
ตามตกลง
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
076214783
ลงประกาศเมื่อ:
25 ม.ค. 2565

สวัสดิการ

เงินเดือน เดือนละ 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินเดือนละ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพัน-บาทถ้วน)

วิธีการสมัคร

รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีชื่อตนเอง ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตจังหวัด ที่ธนาคารกำหนด ดังนี้ จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดพังงา, จังหวัดกระบี่ สมัครได้ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดภูเก็ต (ชั้น 3) เลขที่
42/2 ถนนหลวงพ่อ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ติดต่อเรา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดภูเก็ต

42/2 ถ.หลวงพ่อ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

Email: [email protected]

Tel: 076214783