โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

Tel: 076522567
ประเภท: สถาบันการศึกษา
ตำแหน่ง

เลขานุการผช.ICEP(จีน)

รายละเอียด
1. ชื่อตำแหน่ง เลขานุการผช.ICEP(จีน) จำนวน 1 อัตรา
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.1 งานการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวก
1)จัดเตรียมเอกสารสำหรับการอบรมเทรนนิ่ง โค้ชชิ่ง หรือประชุมต่างๆ
2)จัดทำรายการเบิก/จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน
3)นัดหมาย/จัดตารางการนัดหมาย การประชุมต่างๆ จัดลำดับความสำคัญ-คำสั่งของงาน
4)จองห้องประชุม หรือจองรถ และอุปกรณ์ IT ในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการนั้นๆ
5)ตรวจเช็คแผนงาน โครงการ และกิจกรรมโรงเรียน ประจำปี
6)ตรวจรับหนังสือต่างๆพร้อมตรวจทานความถูกต้องครบถ้วนก่อนเสนอหัวหน้างาน เช่น หนังสือราชการ หนังสือจากแผนกต่างๆ เป็นต้น
7)ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกให้กับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนกส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนและผช.ผอ. ICEP ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 งานประสานและติดตามงาน
1)ประสานและติดตามงานต่าง ๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความถูกต้องและเหมาะสม
2)ประสานและติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
3)ประสานงานกับภายในกับแผนกต่างๆ
4)ติดต่อ ประสานงานภายนอก
-ระบบพบปะทั่วไป
-ระบบเทคโนโลยี
2.3 งานแปลเอกสาร
1) งานแปลเอกสารงานวิชาการประสานงานกับแผนกต่างๆ
2)งานแปลรายงานการประชุม
3) งานแปลเอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.4 งานข้อมูลและสารสนเทศ
1) งานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศผ่านเทคโนโลยีศึกษา
2) วิเคราะห์โปรแกรมต่างๆเพื่อจัดระบบงานสารสนเทศ
3) จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของงานวิชาการอย่าง
4) จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของงาน IC-IB
2.5 งานพัฒนาข้อมูลของ Website
1) จัดทำข้อมูล/ข่าวสาร/สื่อที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานส่งต่อไปยังแผนก IT
2) อัพเดทข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตามระยะเวลาที่กำหนด
2.6 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1) จัดทำแบบฟอร์มงานวิชาการและอื่นๆตามเหมาะสม/มอบหมาย
2) นำเข้าข้อมูลงานวิชาการ ผ่าน Google drive
3) สรุปการอบรม Workshop หรือแผนงาน โครงการเพิ่มเติมต่างๆ หลังเสร็จสิ้น
4) บันทึกและจัดทำสรุปการประชุมในแผนก
5) เสนอหนังสือเข้าให้ผช.ผอ. IC-IB ภาษาจีนพิจารณาลงชื่อ
6) จัดทำ/ปรับปรุงรายงานประจำสัปดาห์/เดือน/ภาค/ปี ในรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย
7) พิมพ์งานเอกสารต่างๆ
8) อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2.7 ช่วยงานการสอบHSK และ ศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศ

4.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1)เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22 – 35 ปี
2)มีความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน(HSK ระดับ 4 220 คะแนน ขึ้นไป)
3)มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวัน
4)ใช้งานโปรแกรมสำนักงาน อย่างคล่องแคล่ว
5)มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน
6)ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 มิถุนายน 65
แผนก:
ฝ่ายวิชาการ
จำนวน:
1 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ปริญญาตรี ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
15,000-20,000 บาท
ผู้ติดต่อ:
Miss suwanna Butthana
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
076522567
เบอร์แฟ็กซ์:
076522769
ลงประกาศเมื่อ:
15 มิ.ย. 2565

สวัสดิการ

1.อาหารกลางวัน
2.ชุดยูนิฟอร์ม
3.หอพัก 2 คน/ห้อง
4.ทัศนศึกษา 2 ปีครั้ง
5.อังเปา ตามอายุงาน
6.ส่วนลดค่าเทอมบุตร
7.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
8.ประกันสังคม
9.และอื่นๆ

วิธีการสมัคร

1.ผู้ที่มีความประสงค์ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 8 ถ.วิรัชหงส์หยก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 และเวลาราชการ ณ ห้องแผนกบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ชั้น 1 โทร 076-522567 ต่อ 107 หรือ Email : [email protected]
Wechat:nana_1988pk Skype : Thaihuafornewteacher

2.เอกสารและหลักฐานในการสมัคร และ แบบฟอร์มเช็คคุณสมบัติ ดาวน์โหลดได้ท่ี่ facebook Hr-Phuket thaihua Asean Wittaya School อย่างละ 1 ชุด
1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 3×4 ซ.ม. ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
2.สำเนาประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4.สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด
5.สำเนาแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ชุด
6.สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ชุด
7.สำเนาผลคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC SCORE ,TOEFL SCORE,IELTS SCORE ,CEFR จำนวน 1 ชุด
8.สำเนาผลคะแนนวัดระดับภาษาจีน HSK จำนวน 1 ชุด
9.ใบแสดงผลกการผ่านการอบรม IB จำนวน 1 ชุด
10.ใบผ่านงาน จำนวน 1 ชุด
11.สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร จำนวน 1 ชุด
12.ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ชุด
3.หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ
- สอบสัมภาษณ์
- ทดสอบสอน
4.เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องผ่านการทดสอบจากคณะกรรมการ น้ำหนักคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 75% โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ

5.ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก /การสอบคัดเลือก
www.phuketthaihua.ac.th และ facebook Hr-Phuket thaihua Asean Wittaya School

ติดต่อเรา

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 8 ถนนวิรัชหงส์หยก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ติดต่อ: Miss suwanna Butthana

Email: [email protected]

Tel: 076522567

ติดต่อ: 076522769

Website: phuketthaihua.ac.th

ตำแหน่งงานทั้งหมด

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

แผนกภาษาอังกฤษ
  1. ครูสอนภาษาอังกฤษ (1)

แผนกภาษาจีน
  1. ครูสอนภาษาจีน (1)

ฝ่ายวิชาการ
  1. เลขานุการผช.ICEP(จีน) (1)

แผนกบริหารงานบุคคล
  1. หัวหน้าแผนกหอพัก (1)