โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

Tel: 076522567
ประเภท: สถาบันการศึกษา
ตำแหน่ง

เลขานุการผช.ICEP(จีน)และวิเทศสัมพันธ์

รายละเอียด
1. ชื่อตำแหน่ง เลขานุการผช.ICEP(จีน)และวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.1 งานเลขานุการผช.ICEP(จีน)
1) งานสารบรรณ
2) งานจัดประชุม
3) งานจัดซื้อและเบิกวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
4) งานแปลเอกสาร ไทย – จีน
5) งานติดต่อประสานงาน
6) งานข้อมูลสารสนเทศ
7) งานพัฒนาข้อมูลของ Website
8) งานการจัดสอบ HSK
2.2 งานวิเทศสัมพันธ์
1)วางแผนปฏิบัติงานประจำปี
2)ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษาต่อ
3)จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
4)แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
5)งานรับสมัครนักเรียนศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในและต่างประเทศ
6)แปลเอกสารต่างประเทศ ร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศ
7)เสนอข้อคิดเห็นต่อ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
8)เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงาน องค์กรต่างประเทศตามที่มอบหมาย
9)เผยแพร่ ข่าวสาร ของโรงเรียนต่อ หน่วยงานพันธมิตรการศึกษา และองค์กรระดับสากล
10)ทำหน้าที่เลขานุการ ผู้จัดการด้านภาษาต่างประเทศ
11)จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน
12)รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้จัดการ
13)งานประสานงานกับหน่วยงานด้านภาษาจีน แปลเอกสาร (ผช.ผอ.หลักสูตร ICEP ฝ่ายภาษาจีน)
14)ช่วยงานประชาสัมพันธ์และการตลาด
2.3 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เพศหญิง หรือ ชาย อายุตั้งแต่ 22 – 35 ปี
2) มีความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน(HSK ระดับ 4 220 คะแนน ขึ้นไป)
3) มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวัน
4) ใช้งานโปรแกรมสำนักงาน อย่างคล่องแคล่ว
5) มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน
6) ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน
7) จบปริญญาตรี (สาขาด้านภาษา)
8) มีความรู้เกี่ยวกับการไปศึกษาต่อต่างประเทศ
9) สามารถออกแบบกราฟฟิกได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 23 สิงหาคม 65
แผนก:
ฝ่ายวิชาการ
จำนวน:
1 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ปริญญาตรี ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
15,000-20,000 บาท
ผู้ติดต่อ:
Miss suwanna Butthana
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
076522567
เบอร์แฟ็กซ์:
076522769
ลงประกาศเมื่อ:
17 ส.ค. 2565

สวัสดิการ

1.อาหารกลางวัน
2.ชุดยูนิฟอร์ม
3.หอพัก 2 คน/ห้อง
4.ทัศนศึกษา 2 ปีครั้ง
5.อังเปา ตามอายุงาน
6.ส่วนลดค่าเทอมบุตร
7.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
8.ประกันสังคม
9.และอื่นๆ

วิธีการสมัคร

1.ผู้ที่มีความประสงค์ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 8 ถ.วิรัชหงส์หยก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 และเวลาราชการ ณ ห้องแผนกบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ชั้น 1 โทร 076-522567 ต่อ 107 หรือ Email : [email protected]
Wechat:nana_1988pk Skype : Thaihuafornewteacher

2.เอกสารและหลักฐานในการสมัคร และ แบบฟอร์มเช็คคุณสมบัติ ดาวน์โหลดได้ท่ี่ facebook Hr-Phuket thaihua Asean Wittaya School อย่างละ 1 ชุด
1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 3×4 ซ.ม. ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
2.สำเนาประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4.สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด
5.สำเนาแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ชุด
6.สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ชุด
7.สำเนาผลคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC SCORE ,TOEFL SCORE,IELTS SCORE ,CEFR จำนวน 1 ชุด
8.สำเนาผลคะแนนวัดระดับภาษาจีน HSK จำนวน 1 ชุด
9.ใบแสดงผลกการผ่านการอบรม IB จำนวน 1 ชุด
10.ใบผ่านงาน จำนวน 1 ชุด
11.สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร จำนวน 1 ชุด
12.ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ชุด
3.หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ
- สอบสัมภาษณ์
- ทดสอบสอน
4.เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องผ่านการทดสอบจากคณะกรรมการ น้ำหนักคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 75% โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ

5.ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก /การสอบคัดเลือก
www.phuketthaihua.ac.th และ facebook Hr-Phuket thaihua Asean Wittaya School

ติดต่อเรา

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 8 ถนนวิรัชหงส์หยก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ติดต่อ: Miss suwanna Butthana

Email: [email protected]

Tel: 076522567

ติดต่อ: 076522769

Website: phuketthaihua.ac.th

ตำแหน่งงานทั้งหมด

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา