สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

8 ก.พ. 2562โดย: ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
ภูเก็ต สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  เกิดอุบัติเหตุ 55 ครั้ง บาดเจ็บ 53 ราย เสียชีวิต 6 ราย จับกุมใน 10 ข้อหาหลัก รวม 7,602 คน ไม่สวมหมวกนิรภัยสูงสุด 3,273 คดี รองลงไม่มีใบขับขี่ 2,106 คดี ด้านอุบัติเหตุทางทะเลเป็นศูนย์มีนักท่องเที่ยวทางทะเลเพิ่มขึ้น 33.67 % ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว จีนและรัสเซีย

วันนี้ (3 มกราคม 2562) วลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณหนองคาย พร้อมด้วย นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง และ นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุม สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 มี

นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต,นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการตำรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของจังหวัดภูเก็ตในปีนี้มีแนวโน้มสูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสีย คือผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย

โอกาสนี้นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต  รายงานข้อมูลว่า ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดภูเก็ต ได้สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562    จังหวัดภูเก็ต โดยวันที่ 7 ของการรณรงค์ (2 มกราคม 2562 ) มีการตั้งจุดตรวจหลักบูรณาการ จำนวน 12  จุด   ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอถลาง และอำเภอกะทู้ เกิดอุบัติเหตุ 4 ครั้ง ในพื้นที่อำเภอเมือง 2 ครั้งและอำเภอกะทู้   2 ครั้ง  บาดเจ็บ 5 ราย  พฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยง ทัศนวิสัยไม่ดี ,โดยยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ เป็นรถจักรยานยนต์   ในขณะที่มีการเรียกตรวจยานพาหนะจำนวน 3,963 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรการ 10 รสขม จำนวน 791  คดีเป็นคดีไม่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุด 381 คดีรองลงมาคือคดีไม่มีใบขับขี่ 227 คดี

โอกาสนี้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดภูเก็ต ได้สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  จังหวัดภูเก็ต โดยข้อมูลสะสมอุบัติทางถนน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 รวม 7 วัน มีการตั้งจุดตรวจหลักบูรณาการ รวม 3 อำเภอ จำนวน 12  จุด   เกิดอุบัติเหตุรวม 55 ครั้ง ในพื้นที่อำเภอเมือง 38  ครั้ง อำเภอกะทู้ 12 ครั้ง และอำเภอถลาง 5 ครั้ง บาดเจ็บ 53 ราย มีผู้เสียชีวิต 6 ราย ในอำเภอเมืองภูเก็ต 5 ราย และอำภอถลาง 1 ราย สาเหตุส่วนใหญ่มาจากผู้ขับขี่เมาสุราและไม่สวมหมวกนิรภัย โดยยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ เป็นรถจักรยานยนต์ ในขณะที่มีการเรียกตรวจยานพาหนะจำนวน 33,152 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรการ 10 ข้อหาหลัก จำนวน 7,602 คน เป็นคดีไม่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุด 3,273 คดี รองลงมาคือคดีไม่มีใบขับขี่ 2,106 คดี

สำหรับการป้องกันและลดอุบัติทางทะเล โดยวันที่ 7  ของการรณรงค์ (2 มกราคม 2562 ) สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต รายงาน สถานการณ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางทะเลว่าในวันที่ 2 มกราคม 2562 มีเรือโดยสารเข้าออกจำนวน 1,502   เที่ยว (เรือออก 749 เที่ยว ,เรือเข้า 753 เที่ยว) มีนักท่องเที่ยว เข้าออก 45,559 คน (แบ่งเป็น เข้า 22,200  คน และออก 23,359 )    โดย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 (ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562 )ผลการเกิดอุบัติเหตุทางทะเลเป็น ศูนย์ รวม 7 วันมีนักท่องเที่ยว เดินทางมาท่องเที่ยวและสัญจรทางน้ำ ดังนี้มี เรือเข้า-ออกรวม 9,571 เที่ยว(เรือเข้า 4,799 เที่ยว/เรือออก 4,772 เที่ยว)มีนักท่องเที่ยวเข้าออกรวม 274,849 คน (นักท่องเที่ยวเข้า 136,147 คน/นักท่องเที่ยวขาออก 138,702 คน)  มี นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 33.67 % ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว จีนและรัสเซีย

ทั้งนี้ในการประชุม ได้มีการ นำภาพจากเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุ มาร่วมถอดบทเรียนเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง  โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลในที่ประชุมมีมติให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ ตำรวจ ภูธรในพื้นที่ร่วมกัน จัดทำลูกระนาดในพื้นที่ถนนให้มีความเหมาะสมทางกายภาพ เพื่อให้ลูกระนาดเป็น ส่วนช่วยในการชะลอความเร็วของผู้ขับขี่ที่ใช้ความเร็วเกินกำหนด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นถนนในซอย และหลังจากนี้จะเชิญ เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่มาร่วมพูดคุยวางแผนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนกำหนดแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว/ภาพ

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนับสนุน