บริษัท บิลดิ้งวิลล์ จำกัด

Tel: 0841189222
ประเภท: ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้า
ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งระบบ รอบรับลูกค้าทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ มีร้านค้าปลีกรองรับลูกค้าสัญจร
ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

รายละเอียด
ปฏิบัติงานในลักษณะงานประจําที่อาศัยมาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติงานที่กําหนดไว้อย่าง กว้างๆ ต้องใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มาใช้ในการวิเคราะห์ ประยุกต์แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เข้ากับลักษณะงานของตน สามารถตัดสินใจด้วยตนเองภายในขอบเขตที่กําหนด ผู้บังคับบัญชาให้คําแนะนําและตรวจสอบผลสําเร็จของงานเป็นครั้งคราว
ช่วยศึกษาข้อมูลเพื่อกําหนดนโยบายการจัดจ้าง จัดซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องใช้ในสํานักงาน จัดทําและตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับสินค้า จัดทําสถิติ รายงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านงานปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานด้านการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
- ตรวจสอบใบขอซื้อจากแผนกต่างๆ
- สรรหา ติดต่อประสานงานกับคู่ค้า (Supplier) เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคา ราคาสินค้า คุณลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่จําเป็น ตามคำร้องของหน่วยงานภายในบริษัท
- เปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรองด้านราคา และเงื่อนไขอื่นๆ กับ supplier ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ร่วมแสวงหาคู่ค้า (Supplier) ใหม่ๆ ให้กับองค์กร
- บันทึกข้อมูลผู้ขาย ร้านค้า ผู้รับเหมา-ผู้รับเหมาช่วง ข้อมูลสินค้า
- จัดทําใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง เสนอให้ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ และประสานงานระหว่าง supplier กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
- ติดตามการสั่งซื้อสั่งจ้างให้เป็นไปตามกำหนด และความต้องการของแต่ละฝ่ายในองค์กร
- ติดตามการส่งมอบสินค้า ผลิตภัณฑ์ การส่งมอบงาน เพื่อให้ส่งสินค้า/ส่งมอบงานตามจำนวนและระยะเวลาที่
กำหนด
- ตรวจรับและตรวจสอบสินค้า คุณภาพ การบริการให้ตรงตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ supplier กรณีได้รับแจ้งของเคลม เปลี่ยน หรือคืนสินค้า
- จัดทำข้อมูลรายงานของส่วนงานจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการเคลมสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย
- เก็บรักษา และปรับปรุงรายชื่อคู่ค้า (Supplier) ผู้รับเหมา-ผู้รับเหมาช่วง, ราคาสินค้า, รายการสินค้า สรุปเป็นรายงานประจำเดือน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงาน
- ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
- รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไข
- เสนอแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาระบบงาน
- ติดต่อกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานการปฏิบัติงาน ติดตามข้อมูล ตอบปัญหา ชี้แจงและแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
อื่นๆ
- ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นตัวแทนของฝ่ายในการเข้าร่วมประชุม ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย
- ศึกษาพัฒนาความรู้และติดตามความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอ เพื่อนํามาพัฒนางาน
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท หรือปริญญาตรีหรือ ปวส .สาขาพาณิชยกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์การทำงาน - ปริญญาตรี จบใหม่ / ปวช. หรือ ปวส. ประสบการณ์4 ปีขึ้นไป / ปวช. ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี
คุณสมบัติอื่นๆ -มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับพื้นฐาน และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
แผนก:
ออฟฟิศ
จำนวน:
1 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ปริญญาตรี ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
15,000-20,000 บาท
ผู้ติดต่อ:
ฝ่ายบุคคล
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
0841189222
ลงประกาศเมื่อ:
12 ก.พ. 2567

สวัสดิการ

- โบนัสประจำปี (เงินรางวัลประจำปี)
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- ประกันสังคม
- Uniform / Name Card สำหรับพนักงาน
- การอบรมพัฒนาทักษะของพนักงาน (E-Learning/ฝึกอบรมภายใน-นอกบริษัท)
- เงินรางวัลการขาย (Incentive)
- ของขวัญวันเกิดพนักงาน, ของขวัญงานสมรสของพนักงาน
- สวัสดิการ/เงินเช่วยเหลือพนักงานในบริษัท (เยี่ยมไข้/เยี่ยมคลอด/งานมงคลสมรส/งานศพ/ฯลฯ)
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน /ปีเฉลี่ยทั้งปี ผ่านทดลองงานใช้ได้ทันที
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 16 วัน/ปี
- ลากิจ 3 วัน/ปี ใช้ได้เมื่อผ่านทดลองงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- คอมมิชชั่น (เฉพาะบางตำแหน่ง)
- ค่าล่วงเวลา (เฉพาะบางตำแหน่ง)
- ฯลฯ ตามข้อตกลงของบริษัท

วิธีการสมัคร

- สมัครผ่าน PhuketAll
- สมัครผ่าน Email
- สมัครผ่ายไลน์ hr.bdv

ติดต่อเรา

บริษัท บิลดิ้งวิลล์ จำกัด

181 ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ แขวงประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ติดต่อ: ฝ่ายบุคคล

Email: [email protected]

Tel: 0841189222

Website: www.buildingville.com

ตำแหน่งงานทั้งหมด

บริษัท บิลดิ้งวิลล์ จำกัด