ขอเขิญเข้าร่วมการสัมมนา Building Our Kids Future with the Singapore Model

โดย: Raffles Trainers
ขอเขิญเข้าร่วมการสัมมนา
Building Our Kid's Future with the Singapore Model
PHUKET Education Seminar 2020
ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น.

 
หมายเหตุ: การสัมมนาในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารว่างและอาหารกลางวันร่วมกันพร้อมรับของที่ระลึก รวมถึงทุนการศึกษาดูงานในประเทศสิงคโปร์

ติดต่อเข้าร่วมสัมมนา ได้ที่
คุณปิยวรรณ โทร. 0801427985
คุณฉันทนา โทร. 0866820454
คุณรุจีพัชร์ โทร. 0617274062


We would like to cordially invite you to participate in a seminar on
"Building Our Kids' Future with the Singapore Model"
PHUKET Education Seminar 2020
At the Conference Room, Ban Bangneaw Municipal School
At 9 A.M. on 18th January 2020

Note: This seminar is FREE OF CHARGE with souvenirs and some free study tours in Singapore for  participants. Refreshments during coffee break and lunch are also provided.

Please contact to attend seminar as follow:
K.Piyawan  T. 0801427985
K.Chantana T. 0866820454
K. Rujeepat T. 0617274062


 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง