Kantang Group.

Tel: 0807091675
ประเภท: โรงงาน, นิคม
กันตังกรุ๊ป เริ่มต้นจากธุรกิจประมงและเป็นธุรกิจครอบครัว ในจังหวัดตรัง เนื่องจากจังหวัดตรัง มีพื้นที่ที่ติดต่อกับทะเลฝั่งอันดามันอันมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลซึ่งเหมาะกับการทำธุรกิจอาหารทะเล หลังจากประสบความสำเร็จในธุรกิจประมง ผู้บริหารสูงสุดของกันตังกรุ๊ปจึงได้ขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นเพื่อต่อยอดจากธุรกิจเดิมและครบวงจร
"โปรดใส่แมสก์ทุกครั้ง ก่อนออกจากบ้าน"

ตำแหน่งงานว่าง

สวัสดิการ

• Competitive Salary (เงินเดือน)
• Day off 4 Days/Month (วันหยุดเดือนละ 4 วัน)
• Vacation 6 days per year (พักร้อน 6 วัน/ปี)
• Minimum Public Holiday 14 days (วันหยุดประเพณีขั้นต่ำ 14 วัน)
• Social Security (ประกันสังคม)
• Team Building (กิจกรรมสัมพันธ์ในบริษัท)
• Funeral support (เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ)

วิธีการสมัคร

1.ส่งประวัติส่วนตัวมาทางอีเมล์ [email protected] /[email protected] หรือสมัครด้วยตัวเอง ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-11.00 และเวลา 13.00-16.00 น.
2.แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย
3. เอกสารสมัครงาน
 สำเนาบัตรประชาชน
 สำเนาทะเบียนบ้าน
 สำเนาวุฒิการศึกษา
 สำเนาผ่านเกณฑ์ทหาร (ผู้ชาย)
 ใบผ่านงาน ใบฝึกอบรม
 ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 ใบสำคัญสมรส (ถ้ามี)
 รูปถ่าย 1 นิ้ว
 เอกสารอื่น ๆ

ติดต่อเรา

Kantang Group.

32/50 ซอยหลิมสกุล ถนนขื่อนา ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ติดต่อ: ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

Tel: 0807091675
Tel: 075251275
Tel: 075251655

Website: https://www.kantanggroup.com/