รับทำบัญชีรายเดือน / รับทำบัญชีรายปี / รับบริการงานด้านจดทะเบียนธุรกิจ
บริการรับจัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
จัดทำรายงานภาษีและแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 /ภธ.40 พร้อมนำยื่นสรรพากร ทุกเดือน
จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1 ,2 , 3 ,53 พร้อมนำยื่นสรรพากร ทุกเดือน
จัดทำแบบแสดงรายการภาษีครึ่งปีและประจำปี ภ.ง.ด.51 และ ภ.ง.ด.50
จัดทำงบการเงินประจำปีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมสบช.3
ให้บริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านบัญชี และปัญหาทางด้านภาษีสรรพากร
ให้บริการปรึกษาจัดวางระบบบัญชีภายในของกิจการแนะนำกับพนักงานบัญชีของกิจการ
ให้บริการจัดการเกี่ยวกับปัญหาบัญชี เคลียร์บัญชี โอนงานจากสำนักงานบัญชีเดิม
ให้บริการตรวจสอบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ให้บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคม บริการยื่นแบบเงินสมทบ กับสำนักงานประกันสังคม
ให้บริการยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาต รับแลกเปลี่ยนเงินตรา กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ให้บริการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว กับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
บริการรับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆเช่น แก้ไขกรรมการ, อำนาจกรรมการ, เพิ่มทุน ลดทุน แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ,ย้ายสำนักงาน, เพิ่มลด สาขา ,เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น กับ

  • เพจออล
  • ตำแหน่งงาน

บจก.ไอยราธุรกิจและการบัญชี

รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

พนักงานบัญชี

11:19 | 10 มิ.ย. 67

ทั้งหมด 1 ตำแหน่ง | ภูเก็ต