บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เราเป็นผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบศูนย์การค้า ปัจจุบันบริษัทดำเนินการบริหารศูนย์การค้าภายใต้ชื่อ "ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัลภูเก็ต และเซ็นทรัล วิลเลจ" รวมถึงอาคารสำนักงาน และที่พักอาศัยต่างๆ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต เรากำลังมองหาบุคลากรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมงานกับบริษัทฯในตำแหน่งต่างๆ เพื่อที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้แก่ลูกค้าอยู่เสมอ