Zenseana Resort & Spa

โรงแรม, ที่พัก

โรงแรมและที่พัก

ตำแหน่ง : HR Manager /จป. วิชาชีพ

รายละเอียด
HR Manager 1P.

จป. วิชาชีพ 1P.

1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายและกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4. วิเคราะห์แผนงานหรือโครงการและข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆและเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงน
6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
7. แนะนำฝึกสอนและอบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
8. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมหรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
10. ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตรายการเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง และรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
11. รวบรวมสถิติวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างเสนอต่อนายจ้าง
12. ให้ความรู้และอบรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแก่ลูกจ้างก่อนเข้าทำงานและระหว่างทำงาน เพื่อทบทวนความรู้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
13. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
แผนก:
Human Resource / Accounting
จำนวน:
1 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ปริญญาตรี ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
ตามตกลง
ผู้ติดต่อ:
Human Resources Department
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
076344377
ลงประกาศเมื่อ:
12 ก.ค. 67

สวัสดิการ

1. เซอร์วิสชาร์จ 100%
2. วันหยุดประจำสัปดาห์ 6 วัน/เดือน
3. หอพักพนักงาน
4. อาหารพนักงาน 2 มื้อ
5. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน
6. วันหยุดพักร้อน เริ่มต้นที่ 6 วัน
7. วันหยุดคล้ายวันเกิด 1 วัน
8. วันหยุดอุปสมบท
9. เยี่ยมไข้-เยี่ยมคลอด
10. โปรแกรมอบรมพนักงาน

วิธีการสมัคร

หากท่านสนใจสามารถส่ง CV มาที่เมล [email protected]/ [email protected] หรือโทรสอบถามข้อมูลเบื้องต้นโทร. 076-344377 ต่อ 8602 หรือ 083-125-8293 HR (ฝ่ายบุคคล)
Walk In 13.00-16.00 จันทร์- ศุกร์ โปรดแต่งกายสุภาพ (พร้อมสัมภาษณ์)

ติดต่อเรา

Zenseana Resort & Spa

147 Prabaramee Road, Patong Beach, Kathu, Phuket 83150

ติดต่อ: Human Resources Department

Tel: 076344377

Tel: 0993024111

Email: [email protected]

Email: [email protected]

Website: www.zenseanaresort.com

ตำแหน่งงานทั้งหมด

ป้ายตำแหน่งงาน : ทั้งหมด